Sơn Epoxy: Tổng quan về thi công sơn epoxy

Vì vậy, chính xác các cách thi công lớp phủ sàn epoxy là gì? Lớp phủ sàn Epoxy thường là hai phần chất rắn dựa trên, dựa trên dung môi hoặc nước. Sàn epoxy bao gồm một phần nhựa và một phần Hardener, giống như keo epoxy. Sơn sàn

Read more...